Бүлэг

23-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Зайнаас тандан судлал

Үр дүнг шүүх