Division

83 datasets found

Filter Results
  • Хүн амын боловсролын түвшин

    “Хүн амын нутагшилт, суурьшлын орон зайн зүй тогтол” 2014-2016 оны сэдэвт ажлын хүрээнд зохиогдсон сэдэвчилсэн зураг
  • Малын тооны өөрчлөлт

    “Хүн амын нутагшилт, суурьшлын орон зайн зүй тогтол” 2014-2016 оны сэдэвт ажлын хүрээнд зохиогдсон сэдэвчилсэн зураг
  • Ажил эрхлэлтийн түвшин

    "Хүн амын нутагшилт, суурьшлын орон зайн зүй тогтол" 2014-2016 сэдэвт ажлын хүрээнд зохиогдсон сэдэвчилсэн зураг