Data

Ажилгүйдлийн түвшин

“Хүн амын нутагшилт, суурьшлын орон зайн зүй тогтол” 2014-2016 оны сэдэвт ажлын хүрээнд зохиогдсон сэдэвчилсэн зураг

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author Б.Батбуян, Ш.Амангүл, Г.Урантамир
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated September 26, 2018, 09:01 (UTC)
Created September 26, 2018, 04:22 (UTC)