Data

Хөдөө аж ахуйн газар ашиглалт, хөрсний шинж чанарт нөлөөлөх нь

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал
Author Р.Дэлгэрцэцэг бусад
Last Updated April 8, 2020, 05:58 (UTC)
Created April 7, 2020, 04:49 (UTC)