Өгөгдөл

Хөдөө аж ахуйн газар ашиглалт, хөрсний шинж чанарт нөлөөлөх нь

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал
Зохиогч Р.Дэлгэрцэцэг бусад
Сүүлийн шинэчлэл 2020 4-р сар 8, 05:58 (UTC)
Үүссэн 2020 4-р сар 7, 04:49 (UTC)