Data

“Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ойн дагалт баялгийн судалгаа”

Төслийн зорилго: Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн хушин ойн төлөв байдал, ойн дагалт баялгийн судалгаа явуулж, хамгаалах, зүй зохистой ашиглах зөвлөмж, гарын авлага боловсруулах болон байгаль хамгаалагч нарыг чадавхижуулахад чиглэсэн.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Ойн нөөц, ой хамгааллын салбар-Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн
Maintainer Bayartulga
Last Updated November 21, 2020, 12:39 (UTC)
Created November 21, 2020, 12:37 (UTC)
Захиалагч Нийслэлийн Байгаль Орчны Газар, “Хотын нөөц баялгийн тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх замаар Тогтвортой Хөгжил-2030 хөтөлбөрийг нутагшуулах” төсөл
Санхүүжүүлэгч НҮБ-ийн Ази Номхон Далайн бүс нутгийн Эдийн засаг-нийгмийн комисс