Өгөгдөл

“Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ойн дагалт баялгийн судалгаа”

Төслийн зорилго: Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн хушин ойн төлөв байдал, ойн дагалт баялгийн судалгаа явуулж, хамгаалах, зүй зохистой ашиглах зөвлөмж, гарын авлага боловсруулах болон байгаль хамгаалагч нарыг чадавхижуулахад чиглэсэн.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Ойн нөөц, ой хамгааллын салбар-Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн
Арчлагч Bayartulga
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 21, 12:39 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 21, 12:37 (UTC)
Захиалагч Нийслэлийн Байгаль Орчны Газар, “Хотын нөөц баялгийн тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх замаар Тогтвортой Хөгжил-2030 хөтөлбөрийг нутагшуулах” төсөл
Санхүүжүүлэгч НҮБ-ийн Ази Номхон Далайн бүс нутгийн Эдийн засаг-нийгмийн комисс