Data

Хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй бохирдол усны чанарт нөлөөлөх нь Хөвсгөл нуурын жишээн дээр

Хүрэлтогоот - 2018 Б.Рэнчинбуд, Ч.Жавзан

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated November 12, 2018, 04:15 (UTC)
Created November 12, 2018, 04:12 (UTC)