Data

ХҮН АМЫН НУТАГШИЛТ, СУУРЬШИЛД ЗОРИУЛСАН ЭКОЛОГИ-ГЕОЛОГИЙН ЧАДАВХЫН ҮНЭЛГЭЭ

Тус судалгааны ажлаар монгол орны хэмжээнд чулуун мандлын экологийн-геологийн чадавхыг үнэлсэн. Чулуун мандлын экологийн үүрэг нь байгалийн болон хүний бий болгосон экологи-геологийн процесс, үзэгдлээр дамжуулан хүний амьдрах тав тух болон аюулгүй байдалд нөлөөлж байдаг. Чулуун мандлын экологи-геологийн үндсэн 4 (нөөцийн, геодинамикийн, геохимийн, геофизикийн) функц байдаг. Эдгээр нь тус бүртээ тодорхой чиглэл үүрэгтэйгээр биотын байдалд нөлөөлж байдаг. Тус судалгааны ажлаар дээрх 4 функцийн хүрээнд тухайн газарт үнэлгээ өгч экологи-геологийн онцлогийг тодорхойлсноор цаашид тухайн газар нутагт амьтан, ургамал ялангуяа биологийн төрөл зүйл болсон хүн ам тархан суурьшин амьдрахад хир тохиромжтой болохыг баллын шатлалаар тодорхойлж гаргасан. Тус судалгааны үр дүнгээс харвал Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн 15.4% - маш муу, 25.61%- муу, 32.1%- дунд, 15.98%- сайн, 10.92%-маш сайн тус тус гарсан байна.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Mongolian Journal of Geography and Geoecology - MJGG (Vol.42.2021)
Author Т.Даваагатан, Э.Авирмэд
Maintainer М.Пүрэвсүрэн
Last Updated April 11, 2022, 06:16 (UTC)
Created April 11, 2022, 06:14 (UTC)