Data

Хээрийн бүсийн хужир, мараат ландшафтын тархалтын онцлог

Монгол орны Дорнод хэсгийн хээрийн бүсийн нийт нута дэвсгэрийн 340395 га талбайг хужир, мараат ландшафт эзэлнэ.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Ц.Батням, Б.Баянжаргал
Maintainer О. Мөнхдулам
Last Updated September 27, 2018, 07:58 (UTC)
Created September 27, 2018, 07:46 (UTC)