Data

Полариметрийн САР-ын мэдээг боловсруулах задаргааны аргууд

Энэхүү судалгаанд, полариметрийн САР-ын мэдээг боловсруулахад анхлан ашиглагдах төрөл бүрийн задаргааны аргуудыг, Японы Сендай хотын полариметрийн болон интерферометрийн Pi-SAR-ын мэдээн дээр харьцуулж харуулсан болно.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №7
Author 31. Д.Амарсайхан
Maintainer Э.Жаргалдалай
Version 2007
Last Updated November 29, 2019, 05:23 (UTC)
Created November 29, 2019, 05:23 (UTC)