Data

Thermokarst Lake Changes in Mongolia Using Corona, Landsat, and ALOS Satellite Imagery from 1962 to 2007

Корона, Ландсат болон АЛОС хиймэл дагуулын зургийг ашиглан 1962 оноос 2007 оны хооронд Сибирийн цэвдгийн өмнө хилийн термокарст нуурийн өөрчлөлтийг тогтоох нь.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author А.Саруулзаяа
Maintainer Тэмүүжин
Last Updated November 19, 2018, 08:13 (UTC)
Created November 19, 2018, 08:12 (UTC)