Data

Орхон сумын элс бүхий талбайн хэв шинж болон түүний өөрчлөлт

Сэлэнгэ аймгийн Орхон сум нь Элсний мужлалтын ангилалаар Сэлэнгэ-Туул голын мужын Орхон-Цээл-Дүрс нарсны дэд мужид хамаарагдах ба салхи-голын гарал үүслийн хэв шинжид багтана.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source О. Ишцог
Last Updated March 25, 2021, 11:30 (UTC)
Created March 25, 2021, 11:29 (UTC)