Data

ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT ROUTES POTENTIAL OF DOMESTIC AND CROSS-BORDER TOURISM

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл (Энэхүү судалгаа нь “Монгол Улсын Бүсчилсэн хөгжлийн онолын үндэс, нэгдсэн аргазүй, аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах” 2019-2020 суурь судалгааны төслийн хүрээнд хийгдсэн бөгөөд ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн Монголын тэгш өндөрлөг болон түүний зэргэлдээх нутгийн хүрээлэн буй орчин ба тогтвортой хөгжил-13“ олон улсын хурлын эмхэтгэлд хэвлэгдсэн.)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author Б.Нацагсүрэн
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated November 24, 2020, 11:02 (UTC)
Created November 22, 2020, 01:08 (UTC)