Өгөгдөл

ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT ROUTES POTENTIAL OF DOMESTIC AND CROSS-BORDER TOURISM

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл (Энэхүү судалгаа нь “Монгол Улсын Бүсчилсэн хөгжлийн онолын үндэс, нэгдсэн аргазүй, аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах” 2019-2020 суурь судалгааны төслийн хүрээнд хийгдсэн бөгөөд ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн Монголын тэгш өндөрлөг болон түүний зэргэлдээх нутгийн хүрээлэн буй орчин ба тогтвортой хөгжил-13“ олон улсын хурлын эмхэтгэлд хэвлэгдсэн.)

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч Б.Нацагсүрэн
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 24, 11:02 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 22, 01:08 (UTC)