Data

Дунд масштабын геоморфологийн зураг боловсруулах аргазүйн асуудалд

Геоморфологийн дунд масштабын зураг боловсруулах ажлын хүрээнд бид өмнө хийгдсэн дунд болон бага масштабын геологи, геоморфологийн зураг болон өмнөх судалгааны ажлууд, зураглалын орчин үеийн аргазүйг уламжлалт аргазүйтэй хослуулан хээрийн судалгааны хэмжилт материал дээр тулгуурлан дээрх мэдээнүүдийг нэгтгэж, харьцуулснаар 1:500000 масштабтай геоморфологийн зураг зохиосон.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Шинжлэх ухааны академийн мэдээ - 2017 оны №1 (221)
Author Б.Баянжаргал, М.Нямхүү
Maintainer М.Пүрэвсүрэн
Last Updated April 1, 2020, 06:27 (UTC)
Created April 1, 2020, 06:27 (UTC)