Data

САР полариметрийн болон интерферометрийн боловсруулалт

Энэхүү өгүүллийн зорилго нь комплекс форматаар илэрхийлэгдсэн полариметрийн болон интерферометрийн САР-ын анхдагч өгөгдлийг хэрхэн боловсруулж дүрс мэдээ болгон хувиргах, улмаар анхдагч боловсруулалт хийх аргазүйн тухай өгүүлэхэд оршино.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №6
Author Д.Амарсайхан, М.Ганзориг, Б.Энхтүвшин
Maintainer Э.Жаргалдалай
Version 2005
Last Updated November 29, 2019, 05:10 (UTC)
Created November 29, 2019, 05:10 (UTC)