Data

Сайхан сумын элс бүхий талбайн хэв шинж болон түүний өөрчлөлт

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум нь Элсний мужлалын ангиллаар Сэлэнгэ-Туул голын мужийн Орхон-Цээл-Дүрс нарсны дэд мужид хамаарагдах ба салхи-голын гарал үүслийн хэв шинжид багтана [1].

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author О. Ишцог
Last Updated March 25, 2021, 11:34 (UTC)
Created March 25, 2021, 11:33 (UTC)