Data

Арга хэрэгслийн шинжилгээ (товхимол I)

Эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны тогтвортой хөгжлийг хангахтай холбоотой арга хэрэгслийн шинжилгээ Эх сурвалж: Тайлан I. Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны "Тогтвортой хөгжлийн байгаль орчны зорилгыг Ази-Номхон далайн бүс нутгийн улс орнуудад хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх төсөл (TA-9245)"-ийн хүрээнд Монгол Улсын Үндэсний хөгжлийн газрын захиалгаар хамтран боловсруулав.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author Зөвлөх: доктор М.Алтанбагана, доктор Горан Нилсон Ахберг, магистр Д.Цэнддорж
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated November 25, 2020, 14:08 (UTC)
Created November 25, 2020, 14:04 (UTC)