Өгөгдөл

Арга хэрэгслийн шинжилгээ (товхимол I)

Эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны тогтвортой хөгжлийг хангахтай холбоотой арга хэрэгслийн шинжилгээ Эх сурвалж: Тайлан I. Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны "Тогтвортой хөгжлийн байгаль орчны зорилгыг Ази-Номхон далайн бүс нутгийн улс орнуудад хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх төсөл (TA-9245)"-ийн хүрээнд Монгол Улсын Үндэсний хөгжлийн газрын захиалгаар хамтран боловсруулав.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч Зөвлөх: доктор М.Алтанбагана, доктор Горан Нилсон Ахберг, магистр Д.Цэнддорж
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 25, 14:08 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 25, 14:04 (UTC)