Data

Хайперспектрийн мэдээг сигментлэх шинэлэг арга

Энэхүү судалгаанд, хайперспектрийн мэдээний хэмжээсийг сигментлэн багасгах шинэлэг арга дэвшүүлсэн бөгөөд энэ зорилгоор Хойд Америкийн Жасперийн нутгийн 225 сувгийн AVIRIS-ын мэдээг хэт ягаан, үзэгдэх гэрлийн, ойрын болон дундын нэл улаан туяаны мужуудад харгалзах бүлэг бүрээр нь бүлэглэж, улмаар бүлэг тус бүрийг гол компонентын шинжилгээ (ГКШ)-ний аргаар шахсан болно.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №7
Author Д.Амарсайхан
Maintainer Э.Жаргалдалай
Version 2007
Last Updated November 29, 2019, 06:04 (UTC)
Created November 29, 2019, 06:03 (UTC)