Data

Монгол улсын радарын Үндэсний атлас хийхийн тухайд ЭШӨ

Монгол орны радарын зүйвэр зурагтай болсоноор гадаадын мэргэжлийн хүмүүсийн өмнө үзүүлэх өөрсдийн гэсэн бүтээлтэй болохоос гадна, уг зураг дээр янз бүрийн сэдэвчилсэн тайлал, товлолуудыг хийх бүрэн боломжтой. Манай орны сэдэвчилсэн судлаачид төрөл бүрийн сэдэвчилсэн судалгаанд оптикийн тандан судалгааны мэдээ, ялангуяа агаарын аналог фото зургийг ашигласан баялаг туршлагатай байдаг боловч, САР-ын мэдээг ашигласан туршлага ШУА-ийн Информатикийн Хүрээлэнгийн эрдэмтдийн гадаад, дотоодод хэвлэгдсэн бүтээлүүдэд дурьдсаныг эс тооцвол маш хомс байна. Энэхүү өгүүлэлд, Монгол улсын САР-ын үндэсний атлас хийхэд хэрэглэх аргазүй болон радарын зурагт тайлал хийхэд харгалзан үзэх онцлог шинжүүдийн талаар уламжлалт агаарын зурагт тайлал

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №7
Author Д.Амарсайхан, М.Ганзориг, Д.Нарантуяа
Maintainer Э.Жаргалдалай
Version 2007
Last Updated November 29, 2019, 05:59 (UTC)
Created November 29, 2019, 05:58 (UTC)