Data

Ховд аймгийн атлас

“Ховд аймгийн Атлас”-ыг Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүйн Хүрээлэн, Археологийн Хүрээлэн, Геологи-Эрдэс баялгийн Хүрээлэн, Геоэкологийн Хүрээлэн, Одон орон Геофизикийн судалгааны Төв, Ховд Их Сургууль зэрэг эрдэм шинжилгээний байгууллагууд тус аймгийн мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтран зохиож хэвлүүлэн та бүхэндээ өргөн барьж байна. Энэхүү атлас нь 1:1 100 000-ын үндсэн масштабтай 77 сэдэвчилсэн зураг, 1:200 000-аас 1:450000-ын масштабтай ерөнхий газарзүйн 16 зургийг багтаасан

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Division of GIS & Cartography. Institute of Geography and Geoecology. Mongolian Academy of Scinces
Author Sainbuyan.B
Maintainer Boldbayar
Last Updated April 24, 2020, 04:08 (UTC)
Created April 24, 2020, 03:43 (UTC)