Өгөгдөл

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨРСНИЙ БОХИРДЛЫГ ХҮНД ЭЛЕМЕНТ БОЛОН БИЧИЛ БИЕТНЭЭР ТОДОРХОЙЛОХ АСУУДАЛД

In this thesis we present some soil pollution data from Ulaanbaatar city and compare the amount of heavy metals and microorganisms in the soil. For these comparisions we chose 4 sites in heavily polluted areas of the city, and compare this data with control point data and recent research.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Геоэкологийн асуудлууд 2003
Зохиогч Д.Мягмарсүрэн
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 29, 07:57 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 29, 07:56 (UTC)