Өгөгдөл

ТУУЛ ГОЛЫН ДАГУУХ УСАН ОРЧНЫ ЭКОЛОГИ

Голуудын экосистемыг хамгаалах, түүний орчны эрүүл ахуй, нийгэмд нөлөөлөх аливаа үр дагаврыг урьдчилан тооцож, сэргийлэх нь чухал ач холбогдолтой асуудлын нэг болжээ. Хүний үйл ажиллагааны хүчин зүйлийн нөлөө, бохир ус цэвэрлэх байгууламжуудын технологийн горимыг сайжруулах, тэдгээрийн цэвэршилтийн түвшинг сайжруулан, тогтмолжуулах шаардлагатай байна. Хүн амын ус хэрэглээ, хаягдал усанд тавих хяналт болон голын усны тэжээгдэл, тэдгээрийн урсацын алдагдлыг хэмжин судалж голд хаях бохир усны хэмжээг голын усны урсацтай уялдуулан тооцон гаргаж, голын усны өөрөө цэвэрших орон зай, бохир ус хүлээн авах чадамжийг тогтоон, зарим үр дүнг гарган ажиллаж байна.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч D.Tumursukh
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 28, 02:13 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 28, 02:13 (UTC)