Өгөгдөл

ЦӨЛЖИЛТ, ГАЗРЫН ДОРОЙТЛЫГ УРГАМЛАН НӨМРӨГИЙН ӨӨРЧЛӨЛТӨӨР ТОДОРХОЙЛОХ НЬ (ТӨВ МОНГОЛЫН УУЛЫН ХЭЭРИЙН ХЭВ ШИНЖИЙН ЖИШЭЭГЭЭР)

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2018 12-р сар 10, 05:07 (UTC)
Үүссэн 2018 12-р сар 10, 05:06 (UTC)