Socio-Economic Geography

Монгол улсын тогтвортой хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн онолын суурь судалгааг гүнзгийрүүлж, хөдөөг цогцолбороор хөгжүүлэх, малчдад нийгмийн үйлчилгээг ойртуулах, мал аж ахуйн байгалиас хараат байгаа байдал болон малын тоо толгойг бэлчээрийн даацад тохируулан өсгөх, хүн амын ядуурал, ажигүйдэл, нүүдэлчдийн суурьшил, хүн амын шилжих хөдөлгөөн, бэлчээр ба газрын доройтол болон байгалийн нөхцөл нөөцийн үнэлгээг хийсэн шинжлэх ухааны үндэслэл боловсруулах нь нийгэм эдийн засгийн салбарын гол зорилт юм.

Нийгэм-эдийн засгийн газарзүйн салбар нь 1962 онд Газарзүй, Цэвдэг судлалын хүрээлэн байгуулагдахад үүссэн анхны 4 тасгийн нэг юм. Өнгөрсөн хугацаанд тус салбараас шинжлэх ухааны доктор 3 (Б.Гунгаадаш, Г.Ширнэн, Д.Базаргүр), 28 дэд доктор төрөн гарсан. Тус салбарын даргаар доктор, М.Алтанбагана, нь эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан, доктор С.Энх-Амгалан, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, магистр Д.Хишигдорж, Б.Хэрлэнбаяр, В.Баярмаа, эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан,магистрант Ц.Отгонхүү Г.Урантамир, Б.Нацагсүрэн, П.Цэенханд нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Манай салбар нийгэм-эдийн засгийн газарзүйн цогцолбор судалгаа, хүн амын газарзүй, хотын газарзүй, аж үйлдвэрийн газарзүй, тээврийн газарзүй, мал аж ахуйн газарзүй, газартариалангийн газарзүй, нийгмийн үйлчилгээний газарзүй болон аялал жуулчлалын газарзүйн чиглэлээр судалгаа явуулдаг.