Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Хараа голын сав Харх ү рэн

Үр дүнг шүүх