Бүлэг

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: газрын доройтол

Үр дүнг шүүх