Өгөгдлийн бүрдэл

88-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Forest Resources and Forest Protection

Үр дүнг шүүх
 • Equations for estimating the above-ground biomass of Larix sibirica ...

  Biomass functions were established to estimate above-ground biomass of Siberian larch (Larix sibirica) in the Altai Mountains of Mongolia. The functions are based on biomass...
 • Morphological Characteristics and Water-Use Efficiency of Siberian Elm Trees ...

  The Siberian elm (Ulmus pumila L.) is one of the most commonly found tree species in arid areas of northeast Asia. To understand the morphological and physiological...
 • Seed and Cone Characteristics of Scots pine ( Pinus sylvestris L.) from D...

  The objective of this study was to determine the variation of seed and cone characteristics of Scots pine (Pinus sylvestris L.) from different seed collection sites in the...
 • Ном

  Хэнтий нурууны баруун хэсгийн нэгэн томоохон район нь Шарын голын ой бүхий нутаг бөгөөд уур амьсгал, газар зүйн хувьд өвөрмөц нөхцөлтэй нутаг юм. Сүүлийн жилүүдэд тухайн бүс...
 • Авторефрат

  Актуальность темы. Монголия по праву считается одной из немногих стран, сохранивших чистоту и девственность окружающей среды. Туристический сектор в валовом национальном...
 • Эрдэм шинжилгээний өгүүллэг (Олон улс)

  tThe mountain forest steppe and taiga in northern Mongolia have experienced a forest decline in area andquality since the end of the last century. Changes in land use, climate,...
 • Суурь судалгаа

  “Өвөр байгалийн ой-ургамалжилтын мужийн ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх экологийн судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны ажлыг 2008-2010 онд гүйцэтгэхээр Боловсрол, соѐл,...
 • Суурь судалгаа

  “Баруун Хэнтийн ойн төлөв байдлыг үнэлэх, ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны ажлыг 2011-2013 онд гүйцэтгэхээр Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны сайдын...
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).