Өгөгдөл

Цөлжилт, газрын доройтол ба ургамлан нөмрөг

Байгаль болон хүний хүчин зүйлийн нөлөөгөөр ургамлан бүлгэмдэл доройтох нь хөрс ус болон салхиар элэгдэх эрчмийг нэмэгдүүлж түүнд хуурайшилт явагдах үндэс болно. Ингэснээр хөрсний үржил шим, түүний бүтээгдэхүүн, олон янз байдал алдагдаж цаашлаад хөрсний элэгдэл, эвдрэлийг улам эрчимжүүлэхээс гадна экосистемээс хүртэх үйлчилгээг бууруулдаг.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Отгонцэцэг
Сүүлийн шинэчлэл 2021 10-р сар 29, 02:22 (UTC)
Үүссэн 2021 10-р сар 29, 02:21 (UTC)