Өгөгдөл

"Монгол улсын үндэсний газарзүйн нэрийн уламжлал, өөрчлөлт, хадгалалт, оронзайн мэдээллийн сан" суурь судалгааны төсөл

"Монгол улсын үндэсний газарзүйн нэрийн уламжлал, өөрчлөлт, хадгалалт, оронзайн мэдээллийн сан" суурь судалгааны төсөлийн танилцуулга самбар

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Division of GIS & Cartography. Institute of Geography and Geoecology. Mongolian Academy of Scinces
Сүүлийн шинэчлэл 2021 3-р сар 30, 07:57 (UTC)
Үүссэн 2021 3-р сар 30, 07:51 (UTC)