Өгөгдөл

МОНГОЛЫН ДОРНОД ХЭСГИЙН ЭЛСЭНЦЭР ХАРХҮРЭН ХӨРСНИЙ УС-ФИЗИК ШИНЖ, ЧИЙГИЙН ГОРИМ

Studued Sandy loamy Dark Kastanozem soil water-physical properties and moisture rejime in case of Tumenzogt soum of Sukhbaatar aimag. Topsoil bulk density in 0-50 cm layers varied 1.23-1.41 g/cm3, and filtration rate is 1.7 m/day. Soil water holding capacity in the 0-100 cm layers about 125 mm. The 10 years soil moisture dynamic monitoring results show once for 2 years full soil profile water penetration was identified. Soil water dynamic active layer is about 0-80 cm. Also calculated irrigation norm accounting soil stone content. Түлхүүр үгс: Элсэнцэр Хархүрэн, хөрсний ус физик шинж, хөрсний чийгийн горим, хамгийн бага чийг багтаамж, хөрсний нэвчилт

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Монголын Хөрс Судлал (2016), 01, 32-42
Зохиогч Д.Батбаяр
Арчлагч М.Самдандорж
Сүүлийн шинэчлэл 2018 12-р сар 11, 12:01 (UTC)
Үүссэн 2018 12-р сар 11, 12:00 (UTC)