Өгөгдөл

Монголын бэлчээрийн эрүүл байдлын сайжруулахад нутгийн иргэдэд түшиглэсэн институци нь албан бус, уламжлалт институцээс илүү дээп байж чадах уу?

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 4, 01:22 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 4, 01:21 (UTC)