Өгөгдөл

Малын тооны өөрчлөлт 2011-2017

"Хөдөөгийн хүн амын суурьших үйл явцын газарзүйн судалгаа" 2017-2019 суурь судалгааны төслийн үр дүнгээс

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч С.Энх-Амгалан, Б.Батбуян, Д.Хишигдорж, Ц.Отгонхүү, Б.Нацагсүрэн, П.Цэенханд
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2020 8-р сар 28, 02:02 (UTC)
Үүссэн 2020 8-р сар 28, 02:01 (UTC)