Өгөгдөл

Дорнод аймгийн ус зүйн рекреацийн үнэлгээ

In this paper we attempted to draw natural and surface-water conditions in Dornod province, to estimate geomorphological regions.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч
Арчлагч badam.geoeco@gmail.com
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 27, 03:40 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 27, 03:39 (UTC)