Өгөгдөл

Ажил эрхлэлтийн түвшин

"Хүн амын нутагшилт, суурьшлын орон зайн зүй тогтол" 2014-2016 сэдэвт ажлын хүрээнд зохиогдсон сэдэвчилсэн зураг

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч Б.Батбуян, Д.хишигдорж, Ц.Отгонхүү
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 26, 04:09 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 26, 03:58 (UTC)