Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Хөрс Олон шалгуурт шийдвэр гаргалтын арга

Үр дүнг шүүх