Өгөгдөл

УС ХУРИМТЛУУРЫН ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН УС-ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НАРИЙВЧИЛСАН ТООЦОГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД

Ус хуримтлуурын цахилгаан станцын болон усан цахилгаан станцын тооцоонд чадал, зарцуулга, түрэлт болон усны хэмжээ чухал юм. Хэдий хэмжээний эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжийг дээрх өгөдлүүдийн тусламжтайгаар гидравликийн онолын аргад үндэслэн хийнэ. Ус хуримтлуурын цахилгаан станцын тооцоонд түрэлтийн алдагдлыг нарийн тооцолгүйгээр усан сангийн эзлэхүүнийг тооцох нь учир дутагдалтай байдаг. Иймээс ус хуримтлуурын усан цахилгаан станцын ус эрчим хүчний тооцоог төслийн шатанд нарийвчлан үйлдэх оновчлолд суурилсан шинэ аргыг боловсруулав. Ус эрчим хүчний нарийвчилсан тооцооны арга нь станцад ашиглагдах усны хэмжээ, чадал, зарцуулга, түрэлтийг нарийн тооцоход зориулагдсан болно.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Б.Хишигбат
Арчлагч Khishigbat
Сүүлийн шинэчлэл 2020 6-р сар 30, 10:16 (UTC)
Үүссэн 2020 6-р сар 30, 10:15 (UTC)