Dataset

3 datasets found

Divisions: Forest Resources and Forest Protection Groups: Тайлан

Filter Results
  • “ Ойн менежментийн улсын ерөнхий төлөвлөгөө 2011 - 2015” сэдэвт гэрээт ажил

    Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг Ойн газар, Геоэкологийн хүрээлэнгийн хооронд байгуулсан “Ойн менежментийн улсын ерөнхий төлөвлөгөөний төсөл” боловсруулах №4/07, 02/01 тоот...
  • Суурь судалгаа

    “Өвөр байгалийн ой-ургамалжилтын мужийн ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх экологийн судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны ажлыг 2008-2010 онд гүйцэтгэхээр Боловсрол, соѐл,...
  • Суурь судалгаа

    “Баруун Хэнтийн ойн төлөв байдлыг үнэлэх, ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны ажлыг 2011-2013 онд гүйцэтгэхээр Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны сайдын...
You can also access this registry using the API (see API Docs).