Data

УС ХУРИМТЛУУРЫН ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН УС-ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НАРИЙВЧИЛСАН ТООЦОГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД

Ус хуримтлуурын цахилгаан станцын болон усан цахилгаан станцын тооцоонд чадал, зарцуулга, түрэлт болон усны хэмжээ чухал юм. Хэдий хэмжээний эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжийг дээрх өгөдлүүдийн тусламжтайгаар гидравликийн онолын аргад үндэслэн хийнэ. Ус хуримтлуурын цахилгаан станцын тооцоонд түрэлтийн алдагдлыг нарийн тооцолгүйгээр усан сангийн эзлэхүүнийг тооцох нь учир дутагдалтай байдаг. Иймээс ус хуримтлуурын усан цахилгаан станцын ус эрчим хүчний тооцоог төслийн шатанд нарийвчлан үйлдэх оновчлолд суурилсан шинэ аргыг боловсруулав. Ус эрчим хүчний нарийвчилсан тооцооны арга нь станцад ашиглагдах усны хэмжээ, чадал, зарцуулга, түрэлтийг нарийн тооцоход зориулагдсан болно.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Б.Хишигбат
Maintainer Khishigbat
Last Updated June 30, 2020, 10:16 (UTC)
Created June 30, 2020, 10:15 (UTC)